پنج ملوان نیروی دریایی آمریکا در سانحه سقوط بالگرد، کشته شدند.

پنج ملوان نیروی دریایی آمریکا در سانحه سقوط بالگرد، کشته شدند.