با اعلام اعضای کابینه موقت افغانستان از سوی طالبان، ملا عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی سمت معاونان رئیس کابینه موقت را یافتند.

با اعلام اعضای کابینه موقت افغانستان از سوی طالبان، ملا عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی سمت معاونان رئیس کابینه موقت را یافتند.