ملا عبدالغنی برادر معاون سرپرست نخست وزیری یکشنبه شب گفت که خاک افغانستان هرگز برای تهدید امنیت کشور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

ملا عبدالغنی برادر معاون سرپرست نخست وزیری یکشنبه شب گفت که خاک افغانستان هرگز برای تهدید امنیت کشور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.