اشغال پارلمان عراق توسط هواداران مقتدا صدر انسداد سیاسی در عراق را ادامه می دهد و این وضعیت همسایه غربی ایران را دچار سردرگمی در حوزه سیاسی کرده است ……

اشغال پارلمان عراق توسط هواداران مقتدا صدر انسداد سیاسی در عراق را ادامه می دهد و این وضعیت همسایه غربی ایران را دچار سردرگمی در حوزه سیاسی کرده است …