ایلان ماسک فرهنگ کار در میان شهروندانی چینی را ستود.

ایلان ماسک فرهنگ کار در میان شهروندانی چینی را ستود.