معاون رئیس شورای امنیت روسیه تاکید کرد، هرگونه درگیری جدی با حضور قدرت‌های اتمی پیشرو جهان “بدون شک” هیچ برنده‌ای ندارد و در نتیجه مقایسه قدرت ارتش‌های روسیه و آمریکا بیهوده و بی‌معنی است….

معاون رئیس شورای امنیت روسیه تاکید کرد، هرگونه درگیری جدی با حضور قدرت‌های اتمی پیشرو جهان “بدون شک” هیچ برنده‌ای ندارد و در نتیجه مقایسه قدرت ارتش‌های روسیه و آمریکا بیهوده و بی‌معنی است.