در کشور ما هر دوره ای شرایط خاصی نسبت به مسائل اقتصادی و موقعیت های گوناگون داشته است که واردات و صادرات با توجه به شرایط دوره دستخوش تغییراتی در حوزه یا صنعت های مختلف بوده است….

در کشور ما هر دوره ای شرایط خاصی نسبت به مسائل اقتصادی و موقعیت های گوناگون داشته است که واردات و صادرات با توجه به شرایط دوره دستخوش تغییراتی در حوزه یا صنعت های مختلف بوده است.