رئیس اتحادیه انجمن های انرژی ایران گفت: همه کشورهای نفتی به خاطر کرونا کسری بودجه دارند.

رئیس اتحادیه انجمن های انرژی ایران گفت: همه کشورهای نفتی به خاطر کرونا کسری بودجه دارند.