مقامات آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری بازار تأکید کردند تحریمهای اعمالی ۳۰ شهریور آمریکا علیه ایران دستاورد چندانی برای او نخواهد داشت.

مقامات آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری بازار تأکید کردند تحریمهای اعمالی ۳۰ شهریور آمریکا علیه ایران دستاورد چندانی برای او نخواهد داشت.