سفیر ایران در فرانسه ویروس کرونا را یک اپیدمی جهانی دانست که نیازمند همبستگی فرامرزی است.

سفیر ایران در فرانسه ویروس کرونا را یک اپیدمی جهانی دانست که نیازمند همبستگی فرامرزی است.