تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نوسان نام دارد و افرادی که در بازه کوتاه مدت از نوسان قیمت‌ها سود می برند نوسان گیر هستند.

تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نوسان نام دارد و افرادی که در بازه کوتاه مدت از نوسان قیمت‌ها سود می برند نوسان گیر هستند.