مدیریت بحران: بیش از بیست خودرو در این سیل رودهن مفقود شدند و خسارت‌های بسیاری به بار آمده است.

مدیریت بحران: بیش از بیست خودرو در این سیل رودهن مفقود شدند و خسارت‌های بسیاری به بار آمده است.