نشست سران قوا امروز بعد از ظهر به میزبانی آیت الله محسنی اژه ای برگزار شد.

نشست سران قوا امروز بعد از ظهر به میزبانی آیت الله محسنی اژه ای برگزار شد.