یکی از بیماری‌ها که تاکنون یک معمای پزشکی و تاریخی به شمار می‌رود «تعریق انگلیسی» نام دارد. این همه‌گیری عجیب و مرموز در دو قرن پانزدهم و شانزدهم اروپا را درنوردید.

یکی از بیماری‌ها که تاکنون یک معمای پزشکی و تاریخی به شمار می‌رود «تعریق انگلیسی» نام دارد. این همه‌گیری عجیب و مرموز در دو قرن پانزدهم و شانزدهم اروپا را درنوردید.