بهزادان پسر ونداد هرمز که لقب ابومسلم گرفت و منصور خلیفه عباسی او را ابومجرم می‌دانست و دستور قتل او را صادر کرد، که بود؟ در حالی‌که خود وسیلۀ انتقال قدرت به بنی‌عباس شده بود و مورخ اصفهانی به سبب همین انتقال او را ناقل‌الدوله لقب داد….

بهزادان پسر ونداد هرمز که لقب ابومسلم گرفت و منصور خلیفه عباسی او را ابومجرم می‌دانست و دستور قتل او را صادر کرد، که بود؟ در حالی‌که خود وسیلۀ انتقال قدرت به بنی‌عباس شده بود و مورخ اصفهانی به سبب همین انتقال او را ناقل‌الدوله لقب داد.