رکنا: مهدی کیانی، معلم جوانی است از اهالی دلفان که مدرسه، بیمارستان و مناطق محروم برایش فرقی ندارد همه برای او کلاس درس هستند.

رکنا: مهدی کیانی، معلم جوانی است از اهالی دلفان که مدرسه، بیمارستان و مناطق محروم برایش فرقی ندارد همه برای او کلاس درس هستند.