براساس ارزیابی های صورت گرفته در بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، فقط «سرعت انجام و تحویل سفارش» و «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌ها زیر 50 بوده‌اند و در این میان شاخص «مقدار تولید محصولات کمترین…

براساس ارزیابی های صورت گرفته در بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، فقط «سرعت انجام و تحویل سفارش» و «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌ها زیر 50 بوده‌اند و در این میان شاخص «مقدار تولید محصولات کمترین» مقدار را داشته است.