همه می‌دانیم که خودروهای ما تا ابد کار نخواهند کرد و یک روزی از کار خواهند ایستاد.

همه می‌دانیم که خودروهای ما تا ابد کار نخواهند کرد و یک روزی از کار خواهند ایستاد.