ماهنامه دانش یوگا شماره 164 منتشر شد. چگونه تحریف‌های شناختی خود را بشناسیم و تحت کنترل درآوریم، باندا یا قفل‌های بدن در یوگا، برخی از تفاوت‌های یوگای قدرتی با یوگای احیا کننده، یوگا و جهان مدرن و… از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خو…

ماهنامه دانش یوگا شماره 164 منتشر شد. چگونه تحریف‌های شناختی خود را بشناسیم و تحت کنترل درآوریم، باندا یا قفل‌های بدن در یوگا، برخی از تفاوت‌های یوگای قدرتی با یوگای احیا کننده، یوگا و جهان مدرن و… از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. >