از جست‌وجو میان کتاب‌های تناسب اندام برای یافتن رژیم غذایی دست بردارید! مشکل جای دیگری‌ست… کارن آر. کوئنیگ در کتاب کنترل وزن با قدرت کلمات به شما نشان می‌دهد که خودگویی تا چه اندازه بر کاهش یا افزایش وزن تأثیر دارد. او راهکارهایی را پیش روی شما قرار…

از جست‌وجو میان کتاب‌های تناسب اندام برای یافتن رژیم غذایی دست بردارید! مشکل جای دیگری‌ست… کارن آر. کوئنیگ در کتاب کنترل وزن با قدرت کلمات به شما نشان می‌دهد که خودگویی تا چه اندازه بر کاهش یا افزایش وزن تأثیر دارد. او راهکارهایی را پیش روی شما قرار می‌دهد که با به‌کاربستن آن‌ها می‌توانید رابطه‌‌تان را با غذا دگرگون کنید. درباره کتاب کنترل وزن با قدرت کلمات دیرزمانی‌ست که در میان کتاب‌های کاهش وزن و تناسب اندام جست‌وجو می‌کنید، رژیم‌های غذایی مختلف را به کار می‌بندید اما درنهایت، به آنچه که در دل می‌پرورانید، دست نمی‌یابید؟ کارن آر. کوئنیگ…>