ژان پل سارتر، فیلسوف پرآوازه‌ی فرانسوی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات، در کتاب واژه‌ها به شرح زندگی خود در دوران کودکی و نوجوانی پرداخته است. مطالعه‌ی این اثر اتوبیوگرافیک، به گواه اغلب صاحب‌نظران، به فهم بهتر دیگر نوشته‌های ادبی و غیرادبی مؤلف یاری می…

ژان پل سارتر، فیلسوف پرآوازه‌ی فرانسوی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات، در کتاب واژه‌ها به شرح زندگی خود در دوران کودکی و نوجوانی پرداخته است. مطالعه‌ی این اثر اتوبیوگرافیک، به گواه اغلب صاحب‌نظران، به فهم بهتر دیگر نوشته‌های ادبی و غیرادبی مؤلف یاری می‌رساند. درباره کتاب واژه‌ها نویسنده‌ی کتاب واژه‌ها (The Words) ژان پل سارتر نام دارد. سارتر در میان جماعت کتاب‌خوان ایرانی چهره‌ای مطرح و شناخته‌شده است. ترجمه‌ی فارسی آثار ادبی و فلسفی او، از همان ابتدا با استقبال جامعه‌ی روشنفکری ایران مواجه شد. در میان این آثار، البته برخی بیشتر خوانده...>