مفهوم مادر، در همه‌ی فرهنگ‌ها از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کتاب هفته‌ی چهل و چند، حاوی 20 جستار روایی از مادران ایرانی در دنیای امروز است؛ زنانی که از مادران نسل پیش تفاوت زیادی پیدا کرده‌‌اند و همین باعث می‌شود که روابط متفاوتی نیز با فرزن…

مفهوم مادر، در همه‌ی فرهنگ‌ها از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کتاب هفته‌ی چهل و چند، حاوی 20 جستار روایی از مادران ایرانی در دنیای امروز است؛ زنانی که از مادران نسل پیش تفاوت زیادی پیدا کرده‌‌اند و همین باعث می‌شود که روابط متفاوتی نیز با فرزندان خود داشته باشند. این کتاب جذاب، روایت‌هایی از زبان خود این مادران جوان است و به همین دلیل، می‌تواند برای خوانندگان از جذابیت برخوردار باشد. درباره‌ی کتاب هفته‌‌ی چهل و چند امروزه، زندگی همه‌ی انسان‌ها با حتی یک نسل پیش از خود، تفاوت‌های زیادی پیدا کرده است؛ این موضوع در زندگی زنان جامعه،…>