کتاب هضم رابع مجموعه داستان‌هایی کوتاه با موضوعات اجتماعی است که ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺼﻴﺮی آن‌ها را به رشته تحریر درآورده است. این اثر در عین روایت قصه‌هایی جذاب، به معضلات و مشکلات روز جامعه اشاره می‌کند. کتاب هضم رابع مناسب چه کسانی است؟ اگر به داستان‌های کو…

کتاب هضم رابع مجموعه داستان‌هایی کوتاه با موضوعات اجتماعی است که ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﺼﻴﺮی آن‌ها را به رشته تحریر درآورده است. این اثر در عین روایت قصه‌هایی جذاب، به معضلات و مشکلات روز جامعه اشاره می‌کند. کتاب هضم رابع مناسب چه کسانی است؟ اگر به داستان‌های کوتاه ایرانی علاقه دارید، خواندن این کتاب را به شما پیشنهاد می‌کنیم. در بخشی از کتاب هضم رابع می‌خوانیم: دﺳﺘﻢ را روی زﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر دادم و ﺧﻮدم را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدم. ﻛﻢ ﻛﻢ داﺷﺖ ﻣﻨﮕﻰ ﻣﻮاد از ﺳﺮم ﻣﻰ‌ﭘﺮﻳﺪ. دﻟﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻴﮕﺎری ﺑﻜﺸﻢ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺸﺘﻢ ﻓﻨﺪﻛﻢ ﻧﺒﻮد. ﻳﺎدم آﻣﺪ. ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎ رﻫﺎﻳﺶ ﻛﺮده ﺑﻮدم. ﺳﻴﮕﺎر ﺧﺎﻣﻮش را ﻻی…>