هر کس بگوید من همیشه می‌دانستم در زندگی کدام مسیر را بروم بدون شک حقیقت را نمی‌گوید… کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نیز چنین موضوعی را محور اساسی خود قرار داده و ربکا سولنیت نیز تلاش کرده تا در این مجموعه جستار به موضوعاتی چون فقدان، گم شدن، فرهنگ و طبی…

هر کس بگوید من همیشه می‌دانستم در زندگی کدام مسیر را بروم بدون شک حقیقت را نمی‌گوید... کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نیز چنین موضوعی را محور اساسی خود قرار داده و ربکا سولنیت نیز تلاش کرده تا در این مجموعه جستار به موضوعاتی چون فقدان، گم شدن، فرهنگ و طبیعت، و سردرگم بودن در جهان هستی بپردازد. درباره کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن: زندگی همواره انسان را چنان دچار سرگشتگی می‌کند که برای هیچ سوالی جوابی نداشته باشد. آیا شما تا به حال احساس کرده‌اید نمی‌دانید در این جهان چه می‌کنید؟ یا نمی‌توانید به پایدار بودن چیزی اطمینان کنید؟ آیا در لحظاتی احساس...>