فقر تدریجی از راه می‌رسد و قطره قطره به سیلابی تبدیل می‌گردد که همه چیز را با خود می‌برد و نابود می‌کند. رابرت کیوساکی و کیم کیوساکی در کتاب فقر برادر مرگ است این موقعیت مالی را ویرانگر می‌دانند و برای جلوگیری از چنین پیشامدی راهکارهای مفیدی ارائه می‌…

فقر تدریجی از راه می‌رسد و قطره قطره به سیلابی تبدیل می‌گردد که همه چیز را با خود می‌برد و نابود می‌کند. رابرت کیوساکی و کیم کیوساکی در کتاب فقر برادر مرگ است این موقعیت مالی را ویرانگر می‌دانند و برای جلوگیری از چنین پیشامدی راهکارهای مفیدی ارائه می‌دهد. این ترفند‌های هوشمندانه‌ی اقتصادی که کیم و رابرت پیشنهاد می‌دهند، توسط ابوالفضل طاهریان ریزی در کتاب حاضر گردآوری و منتشر شده است. درباره‌ی کتاب فقر برادر مرگ است در دو راهی فقر و ثروت، این اندیشه و نگرش شماست که مسیر اصلی زندگی‌تان را تعیین خواهد کرد. کسانی که بر حسب هیجانات خود تصمیم…>