بحثی نقادانه پیرامون چیستی و چگونگی ترور. اندرو سینکلر، به دنبال ریشه‌یابی و تشریح مسئله‌ی ترور در کتاب صوتی کالبد شکافی ترور، سری به قرون گذشته می‌زند و کهن‌ترین تمدن‌های شرقی و غربی را درمورد این موضوع موشکافی می‌کند. نویسنده پیرامون قدیمی‌ترین نسخه…

بحثی نقادانه پیرامون چیستی و چگونگی ترور. اندرو سینکلر، به دنبال ریشه‌یابی و تشریح مسئله‌ی ترور در کتاب صوتی کالبد شکافی ترور، سری به قرون گذشته می‌زند و کهن‌ترین تمدن‌های شرقی و غربی را درمورد این موضوع موشکافی می‌کند. نویسنده پیرامون قدیمی‌ترین نسخه‌های ترور تا جدیدترین اشکال آن اطلاعاتی دقیق و مستند ارائه کرده و زوایای گوناگون آن را به لحاظ تاریخی و سیاسی برای مخاطب روشن می‌کند. درباره‌ی کتاب صوتی کالبد شکافی ترور شاید اگر از ما بپرسند نخستین ترور به چه زمانی برمی‌گردد، با کمی تجسس در حافظه‌ی خود به این نتیجه برسیم که قدمت چندانی ندارد و...>