دیکتاتورها به روایت آشپزها!… ویتولد شابوفسکی در کتاب صوتی خورد و خوراک دیکتاتورها به آشپزخانه‌ی خون‌خوارترین دیکتاتورهای قرن بیستم می‌رود و در مورد غذاهای موردعلاقه‌ی آن‌ها تحقیق می‌کند. شابوفسکی در این کتاب جذاب با سرآشپزهای مخصوص صدام، پل پوت، فید…

دیکتاتورها به روایت آشپزها!… ویتولد شابوفسکی در کتاب صوتی خورد و خوراک دیکتاتورها به آشپزخانه‌ی خون‌خوارترین دیکتاتورهای قرن بیستم می‌رود و در مورد غذاهای موردعلاقه‌ی آن‌ها تحقیق می‌کند. شابوفسکی در این کتاب جذاب با سرآشپزهای مخصوص صدام، پل پوت، فیدل کاسترو، انور خواجه و عیدی امین صحبت کرده و کوشیده با درک کردن عادات غذایی آن‌ها، به وجوه دیگری از شخصیت‌شان دست یابد. درباره‌ی کتاب صوتی خورد و خوراک دیکتاتورها در مورد دیکتاتورها همیشه افسانه‌های زیادی مطرح است که معمولاً در مورد زندگی بیرونی، قساوت‌ها و جنایت‌هایشان است. زندگی شخصی آن‌ها…>