راهنمایی برای هر کسی که در زندگی به بن‌بست رسیده! آن لاموت، نویسنده‌ی پرفروش نیویورک تایمز در کتاب صوتی از غروب تا سپیده‌ دم با شما از مشکلاتی خواهد گفت که گریبان بشر عصر مدرن را گرفته و شما را با آموزه‌ها و نکاتی آشنا خواهد کرد که به عبور از بحران‌ها…

راهنمایی برای هر کسی که در زندگی به بن‌بست رسیده! آن لاموت، نویسنده‌ی پرفروش نیویورک تایمز در کتاب صوتی از غروب تا سپیده‌ دم با شما از مشکلاتی خواهد گفت که گریبان بشر عصر مدرن را گرفته و شما را با آموزه‌ها و نکاتی آشنا خواهد کرد که به عبور از بحران‌هایی چون افسردگی و ناامیدی یاری خواهند رساند. این کتاب روان‌شناختی شما را در مسیر خودیاری و دستیابی به عشق، ایمان و دوستی هدایت خواهد کرد. درباره‌ی کتاب صوتی از غروب تا سپیده دم همه‌ی ما در زندگی لحظاتی را تجربه می‌کنیم که توأم با افسردگی و ناامیدی هستند. برای بیشتر افراد این لحظات موقتی و گذرا…>