کتاب دانته و خرچنگ مجموعه‌ی چهار داستان از ساموئل بکت و دیوید فاستر والاس است که با توجه به شهرت و اعتبار نویسندگان آن‌ها تاکنون کمتر موردتوجه و مطالعه قرار گرفته‌اند. این کتاب شامل یک داستان از بکت و سه داستان از فاستر والاس است که می‌تواند به شناخت …

کتاب دانته و خرچنگ مجموعه‌ی چهار داستان از ساموئل بکت و دیوید فاستر والاس است که با توجه به شهرت و اعتبار نویسندگان آن‌ها تاکنون کمتر موردتوجه و مطالعه قرار گرفته‌اند. این کتاب شامل یک داستان از بکت و سه داستان از فاستر والاس است که می‌تواند به شناخت ادبی این نویسندگان کمک کند. درباره‌ی کتاب دانته و خرچنگ نویسندگان بزرگ و مشهور به واسطه‌ی برخی آثار مهم خود معرفی می‌شوند که این آثار در کشورهای مختلف و زبان‌های زنده‌ی زیادی ترجمه و منتشر شده‌اند؛ اما همین نویسندگان در طول حیات خود نوشته‌ها و آثاری داشته‌اند که کمتر موردتوجه قرار گرفته و چه بسا…>