مهوش نوری‌‌زاده کتاب انشا پرواز اندیشه را در قالب یک کتاب‌کار آموزشی برای تقویت نگارش و انشا‌ءنویسی در به چاپ رسانیده است. این کتاب به معرفی انواع نوشته می‌پردازد و شامل تمرین‌هایی فردی و گروهی برای نوشتن انشاهایی درخور تحسین و توجه می‌باشد. کتاب نامب…

مهوش نوری‌‌زاده کتاب انشا پرواز اندیشه را در قالب یک کتاب‌کار آموزشی برای تقویت نگارش و انشا‌ءنویسی در به چاپ رسانیده است. این کتاب به معرفی انواع نوشته می‌پردازد و شامل تمرین‌هایی فردی و گروهی برای نوشتن انشاهایی درخور تحسین و توجه می‌باشد. کتاب نامبرده، هر آن چیزی است که سر زنگ انشا نیاموخته‌ایم و همچنین ابزاری ارزشمند برای معلمان این مرزوبوم است؛ زیرا که نوشتن حتی به زبان مادری نیز، به آموزش و تمرین نیاز دارد. درباره‌ی کتاب انشا پرواز اندیشه «تابستان خود را چگونه گذراندید؟» سؤالی که همه‌ی ما حداقل چند صفحه‌ای را درباره‌اش سیاه کرده و سر...>