کتاب استاندارد بین المللی ایزو 56002، راهنمایی برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری در سازمان‌ها است که از طرف کمیته‌ی فنی ISO/TC 279 سازمان بین‌المللی استانداردسازی طراحی و انتشار یافته. هدف این ایزو بهبود توانایی نوآوری سازمان، به عنوان یکی از فاکتورهای…

کتاب استاندارد بین المللی ایزو 56002، راهنمایی برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری در سازمان‌ها است که از طرف کمیته‌ی فنی ISO/TC 279 سازمان بین‌المللی استانداردسازی طراحی و انتشار یافته. هدف این ایزو بهبود توانایی نوآوری سازمان، به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی رشد پایدار، بقای اقتصادی، افزایش رفاه و توسعه اجتماعی است. درباره‌ی کتاب استاندارد بین المللی ایزو 56002 ایزو اصطلاحاً به مجموعه‌ای از الزامات توافق شده در مورد یک فرآیند خاص اطلاق می‌شود. ایزو (ISO) مخفف سازمان بین‌المللی استاندارد است که در سال 1946 تأسیس شد. پس از جنگ جهانی دوم تعدادی از…>