سکوت یک بخش اساسی و فراگیر در هر فرایند ارتباطی است. بر همین اساس، نانسی بیلیاس و سیوارم ومیوری در کتاب اخلاق سکوت از روش‌شناسی‌های مطرح در اقتصاد، فلسفه و نیز تجربه‌ی متخصصان حوزه‌های مختلف استفاده کرده‌اند تا رابطه بین اخلاق و سکوت را بررسی کرده و ر…

سکوت یک بخش اساسی و فراگیر در هر فرایند ارتباطی است. بر همین اساس، نانسی بیلیاس و سیوارم ومیوری در کتاب اخلاق سکوت از روش‌شناسی‌های مطرح در اقتصاد، فلسفه و نیز تجربه‌ی متخصصان حوزه‌های مختلف استفاده کرده‌اند تا رابطه بین اخلاق و سکوت را بررسی کرده و روش‌هایی را برای تغییر عملکرد اجتماعی از طریق توجه بیشتر به سکوت پیشنهاد کنند. درباره کتاب اخلاق سکوت بسیاری تصور می‌کنند که سکوت خالی است درحالی‌که حقیقت می‌گوید، سکوت سرشار از پتانسیل و معناست و بیش از آنکه یک چیز توخالی باشد، کثرت است. مطمئناً برای تغییر باید تصمیم گرفت، اما برای جامع، اخلاقی و…>