شاید اگر بگوییم که کتاب‌ها، همان چیزهای افسانه‌ای و جادویی‌ هستند که از آخرین نسل جادوگران، برای دنیای ما به جا مانده‌اند، بیراه نگفته باشیم! ویل شوالبی، در کتاب آخرین باشگاه کتابخوانی، ما را بار دیگر با خصلت جادویی کتاب‌ها آشنا می‌کند. این اثر که به …

شاید اگر بگوییم که کتاب‌ها، همان چیزهای افسانه‌ای و جادویی‌ هستند که از آخرین نسل جادوگران، برای دنیای ما به جا مانده‌اند، بیراه نگفته باشیم! ویل شوالبی، در کتاب آخرین باشگاه کتابخوانی، ما را بار دیگر با خصلت جادویی کتاب‌ها آشنا می‌کند. این اثر که به افتخارات زیادی از جمله بهترین کتاب سالِ Entertainment Weekly دست یافته، از دل یک موقعیت ساده به وجود آمده است: مکالمه‌ی یک مادر با پسرش درمورد کتاب‌ها. درباره‌ی کتاب آخرین باشگاه کتابخوانی اخیراً چه کتابی خوانده‌اید؟ این سؤال ساده، در بسیاری مواقع، مانند پلی است که از طریق آن می‌توان با سایر...>