دبیر نوزدهمین جشنواره ادبی شهید «حبیب غنی‌پور» نامزدهای بخش نوجوان این جایزه را معرفی کرد.

دبیر نوزدهمین جشنواره ادبی شهید «حبیب غنی‌پور» نامزدهای بخش نوجوان این جایزه را معرفی کرد.