روزنامه کیهان، مقصر درگیری‌های اصفهان را عناصر فرصت‌طلب آشوبگر و اراذل اجاره‌ای معرفی کرد.

روزنامه کیهان، مقصر درگیری‌های اصفهان را عناصر فرصت‌طلب آشوبگر و اراذل اجاره‌ای معرفی کرد.