امیرعمادالدین شهریاری از شعرای خوش ذوق قرن ششم ه.ق شهرستان شهریار فعلی می باشد.تقی الدین کاشی،این شاعر را به نام عمادی شهریاری میخواند و متقعد است که عمادی را در بلخ اقامت داشته و نزد ابوالمجدبن آدم، ملقب به سنائی که به تمامی دانشهای رایج زمان خود آگاهی داشته ،علم و تصوف می خوانده است. […]

امیرعمادالدین شهریاری از شعرای خوش ذوق قرن ششم ه.ق شهرستان شهریار فعلی می باشد.تقی الدین کاشی،این شاعر را به نام عمادی شهریاری میخواند و متقعد است که عمادی را در بلخ اقامت داشته و نزد ابوالمجدبن آدم، ملقب به سنائی که به تمامی دانشهای رایج زمان خود آگاهی داشته ،علم و تصوف می خوانده است.

بیشتر بخوانید…

https://www.shahriariha.com/emadishahriyari.htm