سرپرست: علی اصغر یوسف زاده/تلفن: ۶۵۲۲۵۲۵۶/ فاکس: ۶۵۲۲۵۲۵۶ معاون امور اجتماعی: شکوفه سوری/تلفن:۶۵۲۶۹۱۲۸/فاکس: ۶۵۲۶۹۱۲۸ معاون امور توانبخشی:مصطفی مرادی/ تلفن:۶۵۲۵۵۹۱۱/ فاکس:۶۵۲۵۵۹۱۱ معاون امور فرهنگی و پیشگیری:زهرا عبداله زاده/تلفن:۶۵۳۴۸۰۶۰/ فاکس:۶۵۳۴۸۰۶۰ معاون مشارکت‌های مردمی و اشتغال: شهربانو ابراهیمی/تلفن: ۶۵۳۴۸۰۲۰ حراست: ایوب جلالی/ تلفن: ۶۵۲۶۹۱۲۷ مسئول روابط عمومی: مسعود محمدی /تلفن:۶۵۲۲۵۱۴۵ نشانی: خ انقلاب خ نواب صفوی رو به […]

سرپرست: علی اصغر یوسف زاده/تلفن: ۶۵۲۲۵۲۵۶/ فاکس: ۶۵۲۲۵۲۵۶
معاون امور اجتماعی: شکوفه سوری/تلفن:۶۵۲۶۹۱۲۸/فاکس: ۶۵۲۶۹۱۲۸
معاون امور توانبخشی:مصطفی مرادی/ تلفن:۶۵۲۵۵۹۱۱/ فاکس:۶۵۲۵۵۹۱۱
معاون امور فرهنگی و پیشگیری:زهرا عبداله زاده/تلفن:۶۵۳۴۸۰۶۰/ فاکس:۶۵۳۴۸۰۶۰
معاون مشارکت‌های مردمی و اشتغال: شهربانو ابراهیمی/تلفن: ۶۵۳۴۸۰۲۰
حراست: ایوب جلالی/ تلفن: ۶۵۲۶۹۱۲۷
مسئول روابط عمومی:
مسعود محمدی /تلفن:۶۵۲۲۵۱۴۵

نشانی: خ انقلاب خ نواب صفوی رو به روی آموزش و پرورش