نشست خبری موسسه خیریه عترت بوتراب با محوریت وضعیت تحصیلی ایتام برگزار شد.

نشست خبری موسسه خیریه عترت بوتراب با محوریت وضعیت تحصیلی ایتام برگزار شد.