هفدهمین نشست مرکز تهران‌شناسی همشهری با عنوان «روزی روزگاری بنیسی‌ها» به بررسی تاریخچه ورود بینسی‌ها به تهران و چند و چون فعالیت‌های اجتماعی آنان در پایتخت و در نهایت به چگونگی شکل‌گیری صنعت تحریر و فتوکپی توسط آنان پرداخت که ماجراهاو خاطراتی خواندنی …

هفدهمین نشست مرکز تهران‌شناسی همشهری با عنوان «روزی روزگاری بنیسی‌ها» به بررسی تاریخچه ورود بینسی‌ها به تهران و چند و چون فعالیت‌های اجتماعی آنان در پایتخت و در نهایت به چگونگی شکل‌گیری صنعت تحریر و فتوکپی توسط آنان پرداخت که ماجراهاو خاطراتی خواندنی با خود داشت.