از معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست‌گذاری خواسته شده تا پس از آنکه حمایت مافوق خود را از دست داده، از سمتش کناره‌گیری کند.

از معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست‌گذاری خواسته شده تا پس از آنکه حمایت مافوق خود را از دست داده، از سمتش کناره‌گیری کند.