معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت که حوزه های علمیه باید پاسخگوی شبهات ایجاد شده توسط برخی گروه ها در بین جوانان باشند.

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت که حوزه های علمیه باید پاسخگوی شبهات ایجاد شده توسط برخی گروه ها در بین جوانان باشند.