معاون رییس جمهور بیان کرد: ماهانه متوسط دوازده هزار میلیارد بدهی های دولت قبل را وصول می کنیم و که در کنار آن 50 هزار میلیارد تومان هم هزینه های جاری دولت است که رقم سنگینی است. …

معاون رییس جمهور بیان کرد: ماهانه متوسط دوازده هزار میلیارد بدهی های دولت قبل را وصول می کنیم و که در کنار آن 50 هزار میلیارد تومان هم هزینه های جاری دولت است که رقم سنگینی است.