سید محمد حسینی: دولت نهم و دهم در دو سال به همه استان ها رفت اما در این دولت، رییس‌جمهور  در یکسال به همه استان ها سفر کرد.

سید محمد حسینی: دولت نهم و دهم در دو سال به همه استان ها رفت اما در این دولت، رییس‌جمهور  در یکسال به همه استان ها سفر کرد.