معاون جدید مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد
معاون جدید مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد

شهریاریها : طی حکمی از سوی استانداری تهران، “مهدی ژاله رو” به سمت معاونت مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد. در جلسه دیروز شورای اداری شهرستان شهریار و طی حکمی از سوی استانداری تهران، “مهدی ژاله رو” عهده دار سمت معاونت مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار شد. شایان ذکر است، […]

شهریاریها : طی حکمی از سوی استانداری تهران، “مهدی ژاله رو” به سمت معاونت مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد.

در جلسه دیروز شورای اداری شهرستان شهریار و طی حکمی از سوی استانداری تهران، “مهدی ژاله رو” عهده دار سمت معاونت مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار شد.

شایان ذکر است، با انتقال “فرنیاپور” از معاونت مالی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار به معاونت سیاسی انتظامی این مجموعه، نامبرده مدتی با حفظ سمت امور مربوط به حوزه معاونت مالی و برنامه ریزی نیز رسیدگی می کرد. اما طی حکمی از سوی استانداری تهران “مهدی ژاله رو” که از نیروهای مجرب اداری و اجرایی شهرستان و همان مجموعه است، سکان هدایت این معاونت را عهده دار شد و مراسم معارفه وی در جلسه دیروز شورای اداری شهرستان شهریار صورت پذیرفت و رسما فعالیت خود را در این حوزه آغاز نمود.