معاون استاندار تهران در واکنش به احتمال تعطیلی ۲ هفته استان تهران، اظهار بی اطلاعی کرد.

معاون استاندار تهران در واکنش به احتمال تعطیلی ۲ هفته استان تهران، اظهار بی اطلاعی کرد.