معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد
هادی منجیری با حکم دکتر محسنی بندپی استاندار محترم تهران بعنوان معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شهریار منصوب شد.