گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی از رشد ۷۹۰ درصدی معاملات اردیبهشت ۹۹ نسبت به فروردین ماه و رونق معاملات مسکن شهر تهران در این ماه است….

گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی از رشد ۷۹۰ درصدی معاملات اردیبهشت ۹۹ نسبت به فروردین ماه و رونق معاملات مسکن شهر تهران در این ماه است.