برای رهن واحد ۸۰ متری در پونک به سرمایه ۳۱۰ میلیون تومانی نیاز است.

برای رهن واحد ۸۰ متری در پونک به سرمایه ۳۱۰ میلیون تومانی نیاز است.