برای رهن واحد ۷۵ متری در هاشم آباد به سرمایه ۱۲۰ میلیون تومانی نیاز است.

برای رهن واحد ۷۵ متری در هاشم آباد به سرمایه ۱۲۰ میلیون تومانی نیاز است.