برای رهن واحد ۷۵ متری در اسفندیاری به سرمایه ۱۸۵ میلیون تومانی نیاز است.

برای رهن واحد ۷۵ متری در اسفندیاری به سرمایه ۱۸۵ میلیون تومانی نیاز است.